Saturday, November 4, 2017

ການກອງ Spam mail ໄປຍັງ URL ທີ່ຢູ່ໃນເນື້ອຫາ ເຮັດວຽກຢ່າງໄຮ?

ກອງ Spam mail ໄປຍັງ URL
ລະບົບກອງ Spam ໂດຍການສົ່ງ Bot ເຂົ້າໄປຍັງ URL ເພື່ອໃຊ້ປະເມີນ Spamຈາກຂໍ້ມູນເຊີງສະຖິຕິ ພົບວ່າ Spam mail ຈໍານວນຫລາຍ ມັກມາພ້ອມກັບ URL ທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບ mail ຄິກເຂົ້າໄປເພື່ອອ່ານ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການໂຄສະນາສິນຄ້າ ແຕ່ໃນການຕິດຕໍ່ໃນຂະບວນການທາງທຸລະກິດກໍຕ້ອງມີການສົ່ງ URL ຫລື ເວັບໄຊທ່ານໄປໃຫ້ລູກຄ້າ ຫລືລູກຄ້າສົ່ງໃຫ້ບໍລິສັດທ່ານ

ດັ່ງນັ້ນ ເລົາຈຶ່ງບໍ່ສາມາດປະເມີນໄດ້ວ່າ Email ທີ່ມີ URL ຈະເປັນ Spam ສະເຫມີໄປ ລະບົບກອງ Spam mail ຂອງບໍລິສັດເທກໂນໂລຍີແລນ ຈໍາກັດ ຈຶ່ງມີການສົ່ງ Bot ເຂົ້າໄປລ່ວງຫນ້າເພື່ອໄປຍັງ URL ທີ່ມີຢູ່ໃນ Body ຫລື Content ໃນ Email ແຕ່ລະສະບັບ ແລະ ໃຊ້ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການປະເມີນວ່າ Email ທີ່ມີ URL ສະບັບໃດ ເປັນ Spam mail

ຕົວຢ່າງການເຮັດວຽກ

ເນື້ອຫາ Email ມີຄໍາວ່າ "ເບິ່ງຂໍ້ມູນສິນຄ້າເລົາທັງຫມົດໄດ້ທີ່ http://www.demo.com/nofat"

ລະບົບການກອງ Spam ຂອງເລົາຈະສົ່ງ Bot ເຂົ້າໄປຍັງ URL: http://www.demo.com/nofat ແລະໄປເອົາເນື້ອຫາໃນເວັບໄຊທັງຫມົດ ມາເຮັດການ Scan ຫາກໃນເວັບມີຄໍາວ່າ "ຢາລົດຄວາມອ້ວນ ພຽງ 200,000 ກີບ"

ລະບົບການກອງ Spam ຂອງເລົາຈະເບິ່ງວ່າ Email ສະບັບນີ້ເປັນ Spam ໂດຍທັນທີ ເພາະມີຂອງຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ Email ສະບັບນີ້ ມີເນື້ອຫາທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງທຸລະກິດຂອງທ່ານ ເພາະຫາກທຸລະກິດຂອງທ່ານ ມິໄດ້ເຮັດທຸລະກິດດ້ານການພະຢາບານ ຫລືແພດ ຄົງບໍ່ມີເຫດຜົນໃດຈະຕ້ອງເຂົ້າເວັບໄຊເຫລົ່ານີ້

ໃນອີກດ້ານຫນຶ່ງທຸລະກິດກ່ຽວກັບທາງການແພດ ຫລື ທຸລະກິດສານເຄມີທີ່ໃຊ້ປະກອບຢາ Admin ກໍພຽງເຂົ້າໄປຍັງລະບົບບໍລິຫານຈັດການ Spam mail ແລະ Resent Email ສະບັບນີ້ເຂົ້າໄປຫາ User ຄົນນັ້ນໂດຍທັນທີ ແລະຫລາຍກວ່ານັ້ນຍັງສາມາດແຈ້ງລະບົບວ່າ ຫາກມີຂໍ້ຄວາມທີ່ຄ້າຍຄະລຶງະກັບ Emailສະບັບນີ້ ໃຫ້ລະບົບເຮັດການ "Block" หรือ "ຍອມຮັບ" ໃຫ້ປ່ອຍເຂົ້າລະບົບ


ບົດຄວາມໂດຍ

ບໍລິສັດ ເທກໂນໂລຍີແລນ ຈໍາກັດ
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ Email Hosting ສໍາຫລັບທຸລະກິດທີ່ໃຊ້ເທກໂນໂລຍີ ກອງ Spam ໄປຍັງ URL

No comments:

Post a Comment