Friday, November 3, 2017

ແກ້ໄຂບັນຫາ spam mail ແບບຖາວອນ

ເມື່ອ spam mail ມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຕະຫລົກ ຜູ້ໃຊ້ວຽກ email ໃນການຕິດຕໍ່ທຸລະກິດເປັນຫລັກ ຫລາຍບໍລິສັດມີບັນຫາ spam mail ຫຼາຍ ທັງ Block ກໍານົດເປັນ Black list ແລ້ວຍັງບໍ່ຫາຍ ໂດຍສະເພາະ ບໍລິສັດທີ່ໃຊ້ເທິງ mail server ທັງແບບເຊົ່າ ຫຼື ເຮັດເອງໃນບໍລິສັດ ຈະພົບບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ເປັນບັນຫາທໍາອິດ  ແລະ spam mail ບາງສະບັບຍັງແອບແຝງໄປດ້ວຍ Virus Email ທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄຸນໂດນໂຈນກໍາຂໍ້ມູນ (Hack Email) ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ຈະສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ຫາກມີ ລະບົບກອງ spam ທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສາມາດຮຽນຮູ້ spam ໃຫມ່ ໆ ໄດ້ຢູ່ສະເຫມີ ເລົາລອງມາເບິ່ງກັນ ວ່າ ລະບົບກອງ spam ນັ້ນເຮັດວຽກຢ່າງໄຮ


ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ ກອງ spam mail
ຂອງ ບໍລິສັດ ເທກໂນໂລຍີແລນ ຈໍາກັດ

ລະບົບກອງ spam ຂອງ mail server
ພາບອະທິບາຍການເຮັດວຽກຂອງ  (spam filter)
  1. ເມື່ອອີເມວ ຈາກຜູ້ສົ່ງ (Sender) ໄດ້ເຮັດການສົ່ງອີເມວມາຫາທ່ານ
  2. ລະບົບກອງ spam (Spam Filter) ຈະເຮັດຫນ້າທີ່ Scan ໄປຍັງເນື້ອຫາ,ຫົວຂໍ້, File,Link ໃນອີເມວສະບັບນີ້ ແລະເຊັກ Sender IP ວ່າຕິດ Black list (RBL) ຫລື ຖືກຕັ້ງເປັນ Blacklist ຈາກລະບົບ spam filter ບໍ່ ແລະຈະນໍາຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ທັງຫມົດມາວິເຄາະ ເພື່ອຄາດຜະລິດແນນຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ອີເມວສະບັບນີ້ເປັນ spam mail ບໍ່ 
  3. Email ທີ່ຖືກລະບົບ Spam Filter ເຮັດການ Scanແລະພົບວ່າອີເມວສະບັບນັ້ນ ເປັນ Spam mail ຈະຖືກໂຍນເຂົ້າຖັງຂະຫຍະເພື່ອລົບທິ້ງ ແຕ່ຫາກລະບົບໄດ້ເຮັດການວິເຄາະວ່າບໍ່ໃຊ້ Spam mailກໍຈະສົ່ງອີເມວນີ້ມາຍັງຜູ້ຮັບ (Reciever)

ບົດຄວາມໂດຍ

ບໍລິສັດ ເທກໂນໂລຍີແລນ ຈໍາກັດ
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ Mail Server ພ້ອມລະບົບ Spam Filter ມາດຕະຖານຍຸໂລບທີ່ດີທີ່ສຸດ

No comments:

Post a Comment