Monday, October 30, 2017

ການຕັ້ງຄ່າ Block file ບາງປະເພດ (Attachment Restrictions)


ການ Block file ບາງປະເພດ ມີຄວາມຈໍາເປັນໃນກໍລະນີທີ່ໄວຣັສແອບມາກັບອີເມນ ເລົາສາມາດຕັ້ງຄ່າໃນສ່ວນຂອງ Attachment Restrictions ໄດ້ ເພື່ອກອງປະເພດຂອງ File ໃນຊັ້ນທໍາອິດ ກ່ອນເຮັດການສົ່ງອີເມວໄປຍັງ Mailbox ຂອງ Sender

ວິທີການຕັ້ງຄ່າ


ຫລັງຈາກທີ່ Admin ເຮັດການ Log in ໄປຍັງຫນ້າ Spam Pane lລຽບຮ້ອຍແລ້ວ

ເລືອກ Attachment Restrictions
ເລືອກ Attachment Restrictions 

ກອກຊະນິດຂອງໄຟທີ່ຕ້ອງການ Block ຈາກນັ້ນກົດ 'Add'
ໃນຫົວຂໍ້ Blocked extensions ໃຫ້ກອກຊະນິດຂອງ File ທີ່ຕ້ອງການ Block ຈາກນັ້ນກົດ 'Add'

Blocked extensions were successfully updated
ເມື່ອກົດ Add ແລ້ວ ຈະມີແຖບສະຖານະຂຶ້ນວ່າ Blocked extensions were successfully updated

ນອກຈາກນີ້ເລົາຍັງສາມາດຕັ້ງໃຫ້ລະບົບ Block File ແນບ ທີ່ອັນຕະລາຍໄດ້ດ້ວຍໃນຫົວຂໍ້ More options

Block dangerous attachments
ເລືອກ Block dangerous attachments ແລະກົດ Saveບໍລິສັດ ເທກໂນໂລຍີແລນ ຈໍາກັດ

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລະບົບອີເມວສໍາລັບອົງກອນ

No comments:

Post a Comment