Monday, October 30, 2017

ຈະຮູ້ໄດ້ອຍ່າງໄຮວ່າ ພະນັກວຽກໃຊ້ອີເມວຈາກທີ່ໃສ ສະຖານທີ່ໃດ ?


ພະນັກວຽກໃຊ້ອີເມວຈາກທີ່ໃສ ສະຖານທີ່ໃດ ?


ສະຖານທີ່ ປະເທດ ພະນັກວຽກໃຊ້ວຽກ Email

ຂໍ້ມູນໃນອີເມວບໍລິສັດ ສ່ວນໃຫຍ່ລ້ວນເປັນຄວາມລັບຕໍ່ອົງກອນແລະບໍລິສັດ ດັ່ງນັ້ນທ່ານໃນຖານະຜູ້ເບິ່ງແລລະບົບ ຜູ້ບໍລິຫານ ມີຫນ້າທີ່ໂດຍກົງທີ່ຈະຕ້ອງຄອຍກວດສອບ ພົລຶຕິກໍາການໃຊ້ວຽກ Email ຂອງພະນັກວຽກ ໃນບໍລິສັດ ຊຶ່ງລະບົບ SmartAdmin ສາມາດລາຍວຽກການໃຊ້ວຽກຂອງ User ທັງຫມົດ ວ່າໃຊ້ວຽກຈາກສະຖານທີ່ໃດ ເປັນຕົ້ນຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ໃຊ້ວຽກ Email


ຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ໃຊ້ວຽກ Email

ລະບົບ SmartAdmin ຍັງສາມາດລາຍວຽກຂໍ້ມູນຢ່າງລະອຽດເຖິງສະຖານທີ່ຂອງຜູ້ໃຊ້ວຽກ Email ທັງຫມົດ ໃນຊ່ວງເວລາທັງຫມົດທີ່ມີການໃຊ້ວຽກ ໂດຍຈະສະແດງຂໍ້ມູນດັງນີ້

  • IP ທີ່ເຮັດການໃຊ້ວຽກ Email
  • ພິກັດທາງດາວທຽມ Latitude, Longitude ຂອງ IP
  • ເມືອງ ປະເທດ ແລະທະວີບ
  • ຊື່ ຍີ່ຫໍ້ອິນເຕີເນັດ ທີ່ໃຊ້ວຽກໃນຊ່ວງເວລານັ້ນ ໆບົດຄວາມໂດຍ


ບໍລິສັດ ເທກໂນໂລຍີແລນ ຈໍາກັດ
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ອີເມວບໍລິສັດ ທີ່ສາມາດລາຍວຽກສະຖານທີ່ການໃຊ້ວຽກອີເມວຂອງພະນັກວຽກໄດ້

No comments:

Post a Comment