Saturday, October 28, 2017

DMARC DNS ຄືຫຍັງ


DMARC ຄືຫຍັງ

DMARC DNS ຄືຫຍັງ

Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance (DMARC) ເປັນຄ່າ Record ຕົວຫນຶ່ງໃນ DNS ທີ່ສ້າງຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບຜູ້ສົ່ງ ໂດຍທີ່ໂດເມນທີ່ມີ DMARC ນັ້ນ ຕໍ່ຍອດມາຈາກ SPF ແລະ DKIM ຊຶ່ງປ້ອງກັນການສວມຮອຍດ້ວຍບັນຊີຜູ້ສົ່ງ ເພື່ອລໍ່ລວງໃຫ້ຜູ້ຮັບຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບຜູ້ສົ່ງຜິດຄົນ ອາດຈະເປັນກົນລວງຂອງມິສະສາຊີບທີ່ມີຄວາມຮູ້ດ້ານຄອມພິວເຕີเກ່ຽວກັບການ Hack 

ໂດຍຄ່າ DMARC ຈະເປັນການເພີ່ມການລາຍວຽກການສົ່ງເມນລວງໃຫ້ກັບເລົາ ວ່າມີການສົ່ງອີເມນທີ່ມາຈາກ Sender  ປອມຈາກໃສ ຢ່າງໄຮ

ຕົວຢ່າງ DMARC Record

v=DMARC1; p=none; rua=mailto:postmaster@mycompany.com


ບໍລິສັດ ເທກໂນໂລຍີແລນ ຈໍາກັດ

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລະບົບອີເມນ @ ຊື່ບໍລິສັດຄວາມປອດໄພສູງ

No comments:

Post a Comment