Saturday, October 28, 2017

ຄ່າ SPF ໃນ DNS ເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບ Email server ຢ່າງໄຮ ?

Spam ແລະ Junk Mail ເປັນບັນຫາໃຫຍ່ຂອງ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ Email Hosting ເຖິງແມ້ຈະມີລະບົບກອງອີເມນຂະຫຍະ (Spam Filterແຕ່ວ່າ Spammer ກໍພະຢາຍາມຫາວິທີໃຫມ່ ໆ ມາສົ່ງ Spam mail ນອກຈາກເຊັກວ່າ IP  ມີ  PTR Record ຊຶ່ງເປັນວິທີເຊັກພື້ນຖານທົ່ວໄປ


ໃນອີກດ້ານຫນຶ່ງ ເລົາໃນຖານະຜູ້ສົ່ງ(Sender) ທີ່ຕ້ອງການສົ່ງ Email ເພື່ອການສື່ສານທາງທຸລະກິດຈິງໆ ແລະ ມິໄດ້ມີເຈຕະນາທີ່ຈະສົ່ງ Spam Mail ແຕ່ທ່ານອາດຈະສົ່ງໄປບໍ່ເຖິງ Email Server ປາຍທາງ ຫາກ DNS ທ່ານບໍ່ມີ SPF Record ຊຶ່ງປາຍທາງອາດຈະບໍ່ຮັບ Email ແລະ Reject Message ກັບມາໂດຍທັນທີ ຫລື Email ທ່ານກໍເຂົ້າ Folder Junk ເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ສາມາດສົ່ງ email ໄປຍັງຜູ້ຮັບໄດ້ (Receiver) ໃນທີ່ສຸດ


SPF Record ຄື ຫຍັງ ?

SPF ຫຍໍ້ມາຈາກ Sender Policy Framework  ຊຶ່ງເປັນຄ່າທີ່ປະກາດ IP Address ໃນການສົ່ງ Email ຂອງທ່ານ ວ່າໄດ້ຮັບອະນຸຍາດແລະຍືນຍັນຈາກ Mail Server ທີ່ເຮັດການສົ່ງອອກວ່າ IP ນີ້ສົ່ງຈິງບໍ່ ເພາະໃນຄວາມເປັນຈິງມີອົງກອນຈໍານວນຫລາຍມິໄດ້ໃຊ້ Mail Server ທີ່ເປັນ IP ຕົນເອງໃນການສົ່ງ ແຕ່ອາໄສ Mail Server ຕົວອື່ນໃນການດີດອີເມນອອກໄປ  ແຕ່ປາຍທາງ (Receiver) ບໍ່ຫມັ້ນໃຈວ່າ IP ຂອງທ່ານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ Mail Server ທີ່ດີດອອກນັ້ນບໍ່ ດັ່ງນັ້ນຫາກ IP ຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການຍືນຍັນຈາກ Mail Server ທີ່ດີດອອກ ກໍຈະເປັນການເພີ່ມຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານຫລາຍຂຶ້ນ

ຂໍຍົກຕົວຢ່າງວ່າ Domain ຫນຶ່ງຊື່ວ່າ abc.co.th ໃຊ້ບໍລິການ Google Apps (G-Sutie)

SPF Record
SPF Record ໃນ DNS Table

ໂດຍປະກະຕິ User @abc.co.th ໃຊ້ Mail Server ຂອງ Google Apps ເພື່ອຍືນຍັນຕົວຕົນສົ່ງອີເມນອອກໄປ ແລະ ປາຍທາງກໍສາມາດຮັບໄດ້ ແຕ່ວ່າ Mail Server ປາຍທາງບາງທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການກອງສູງ ຈະຕ້ອງການກວດສອບວ່າ ຂໍ້ຄວາມທີ່ທ່ານສົ່ງເຂົ້າມານັ້ນໃຊ້ Mail Server ຈາກ IP ຂອງ Google Apps ຫລື IP ຂອງ Mail Server ນີ້ສົ່ງຈິງ ໆ ບໍ່
ຈາກພາບຈະສະແດງ SPF ຂອງ Domain: abc.co.th
ພາບຂໍ້ 1 ຈະເປັນ IP ຂອງ Mail Server ທ່ານ
ພາບຂໍ້ 2 ຈະເປັນ Mail Server ຂອງ Google Apps ທີ່ທ່ານໃຊ້ສົ່ງອີເມນ

ເມື່ອ Mail Server ປາຍທາງຮັບ Email ມັນຈະກວດໄປຍັງ SPF Record ທີ່ຢູ່ໃນ DNS ຂອງຜູ້ສົ່ງ ແລະໄປຖາມ Google Apps ວ່າ IP (ພາບຂໍ້ 1 ) ນີ້ໄດ້ຮັບການຍືນຍັນໃຫ້ສົ່ງແລະມີຕົວຕົນຢູ່ໃນ Server Google Apps ບໍ່ ເມື່ອຂະບວນການນີ້ແລ້ວ ແລະ Google Apps ບອກວ່າແມ່ນ Email ສະບັບນີ້ທີ່ທ່ານສົ່ງໄປ ກໍຈະມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືສູງ ຊຶ່ງຈະບໍ່ຖືກຕີເປັນ Spam ອີເມວ

ນໍາຄ່າ SPF Record ມາຈາກໃສ?

ໂດຍປະກະຕິຫາກຄຸນໃຊ້ບໍລິການ Email Server ຕົວໃດທີ່ເຮັດຫນ້າທີ່ສົ່ງອີເມນອອກ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເຫລົ່ານັ້ນຈະສົ່ງຄ່າ
SPF Record ใໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ ຊຶ່ງເລົາກວດສອບໄດ້ຈາກເວັບໄຊ Lookup ທົ່ວ ໆ ໄປ ເຊັ່ນ mxtoolbox

mxtoolbox check spf recordບົດຄວາມໂດຍ

ບໍລິສັດ ເທກໂນໂລຍີແລນ ຈໍາກັດ

No comments:

Post a Comment