Saturday, October 28, 2017

Cloud ຄືຫຍັງ ແລະ ເຮັດວຽກຢ່າງໄຮ ?


Cloud ຄືຫຍັງ
ການເຮັດວຽກຂອງ Cloud ແລະ ຄວາມຫມາຍຂອງ Cloud

Cloud ຄືຫຍັງ 


     ຫລາຍ ໆ ທ່ານຄົງເຄີຍໄດ້ຍິນລະບົບນີ້ມາກ່ອນ ແຕ່ຍັງອາຈະບໍ່ຮູ້ວ່າ ມັນຄືຫຍັງ ເຮັດຫນ້າທີ່ຫຍັງ ແລະ ມີປະໂຍດຢ່າງໄຮ ຈິງໆແລ້ວລະບົບ Cloud ມີການໃຊ້ວຽກມາດົນແລ້ວ ແຕ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກ
     Could ເປັນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ Server ຈໍານວນຫລາຍ ເຮັດຫນ້າທີ່ຄື Server ທຸກຢ່າງ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຫມັ້ນໃຈ ເມື່ອເລືອກໃຊ້ວຽກ เເພາະຖ້າຫາກ  Server ມີບັນຫາ Cloud ຍັງເຮັດຫນ້າທີ່ແທນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ສາມາດຫມັ້ນໃຈໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ບໍລິສັດ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານ Email Hosting ຫລື Server ທໍາມະດາທົ່ວໄປ ຫາກເກີດອຸປະກອນເສຍຫາຍ ລະບົບທັງຫມົດກໍຈະຢຸດເຮັດວຽກທັນທີ ໂດຍບໍ່ມີລະບົບທົດແທນ


ປະໂຍດແລະການເຮັດວຽກຂອງ Cloud

  • າມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ Server  ຈໍານວນຫລາຍ ເມື່ອເກີດບັນຫາ Server Down Cloud ກໍຈະສາມາດເຮັດວຽກທົດແທນໄດ້ ໂດຍແບ່ງຫນ້າທີ່ການເຮັດວຽກໄດ້ອຍ່າງປະກະຕິ CPU RAM ການຈັດເກັບຂໍ້ມູນຕ່າງໆ 
  • ການຈັດເກັບຂໍ້ມູນ ສາມາດຖ່າຍໂອນຂໍ້ມູນ ເກັບຂໍ້ມູນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ເມື່ອເກີດເຫດຂັດຂ້ອງ ຈະຖືກເອີ້ນຂໍ້ມູນຈາກ Cloud ສໍາຮອງຂໍ້ມູນໄດ້ທັນທີ ເປັນການໂອນຍ້າຍແບບ SAN ມີຂໍ້ມູນຄືກັນ ຂໍ້ມູນຈະຖືກ Copy ໄວ້ຕະຫຼອດເວລາ ເມື່ອມີການປ່ຽນແປງ
  • CPU , Memory ຈະແບ່ງແຍກລະບົບການເຮັດວຽກຢ່າງຊັດເຈນ ຈະບໍ່ມີຜົນຕໍ່ການໃຊ້ວຽກ ພ້ອມລະບົບFirewall ປົກປ້ອງລະບົບສໍາຮອງທີ່ເຮັດວຽກຢູ່
  • ເກີດຄວາມຫມັ້ນໃຈໄວ້ໃນການເຮັດທຸລະກິດ ທັງການໃຊ້ກ່ຽວກັບລະບົບການເງິນ ດ້ານການຕອບສະຫນອງຕ່າງໆ ຂະນະໃຊ້ວຽກຈຶ່ງຫມັ້ນໃຈໄດ້ວ່າ จຈະບໍ່ເກີດບັນຫາລະຫວ່າງການໃຊ້ວຽກ ຊຶ່ງຈະສົ່ງຜົນບໍ່ດີແນ່ຖ້າຫາກລະບົບຂອງທ່ານເກີດການເສຍຫາຍຢູ່ເລື້ອຍໆ

     ທັງນີ້ ຫາກທຸລະກິດຂອງຄຸນມີການເລືອກໃຊ້ວຽກ Email Hosting ຄວນມີການສຶກສາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລະບົບ Server ດ້ວຍວ່າเເປັນລະບົບ Cloud ຈິງໆບໍ່ ຫາກບໍ່ໃຊ້ອາດຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດບັນຫາเເລື່ອງຄວາມເສຖີຍນພາບຂອງລະບົບ  ແລະເຮັດໃຫ້ລະບົບການສື່ສານດ້ວຍ Email ທັງຫມົດຂອງຄຸນມີບັນຫາໂດຍທັນທີ


ບໍລິສັດ ເທກໂນໂລຍີແລນ ຈໍາກັດ

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ Cloud EMail Hosting ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດໄທ

No comments:

Post a Comment