Tuesday, October 31, 2017

ເປັນຫຍັງ Mail hosting ແບບ Cloud ຈຶ່ງມີຄວາມເສຖີຍນຫລາຍກວ່າ


Cloud Mail Hositng ມີຄວາມເສຖີຍນ
Cloud Mail Hosting ຄື ຫຍັງ ແລະມີຄວາມເສຖີຍນ ຫລືບໍ່ລົ່ມໄດ້ອຍ່າງໄຮ


ເປັນຫຍັງ mail hosting ແບບ Cloud ຈຶ່ງມີຄວາມເສຖີຍນຫລາຍກວ່າ

     Cloud เເປັນລະບົບທີ່ຮ່ວມເຮັດວຽກກັບ Server ທັງໃນດ້ານຂອງພະລັງວຽກ ການປະມວນຜົນ ການເກັບຂໍ້ມູນປຽບເສມືນ Server ອີກເຄື່ອງນຶງທີ່ຄອຍເຮັດວຽກຮ່ວມດ້ວຍຢູ່ຕະຫຼອດເວລາຈຶ່ງເປັນທີ່ນິຍົມໄປທົ່ວໂລກເພາະ ຖືກພັດທະນາແລະແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍກົງ ເຊັ່ນ ການລຸກຂອງລະບົບ Server ຫລັກ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການເສຍຫາຍແນ່ນອນ Cloud ຈະເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວແທນ ຕໍ່ຈາກServer ເຮັດຫນ້າທີ່ເສມືນ Server ທຸກປະການ ເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານບໍ່ຕິດຂັດ ຊຶ່ງແຕກຕ່າງຈາກ Email Hosting ທົ່ວໄປທີ່ໃຊ້ລະບົບ Server ແບບທໍາມະດາ ຫາກເກີດບັນຫາເສຍຫາຍອຸປະກອນຫລັກຈະຢຸດການເຮັດວຽກທັນທີ  ຊຶ່ງຈະເກີດການເສຍຫາຕາມມາ ແລະສົ່ງຜົນຕໍ່ທຸລະກິດ


ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ Cloud
ຄວາມເສຖີຍນຂອງການໃຊ້ວຽກລະບົບ Email Hosting ເທິງ Cloud ນັ້ນບໍ່ມີການ Downtime ເລີຍ


     ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ Cloud ຄືການເຮັດໃຫ້ Mail Server ໃຊ້ຊັບພະຢາກອນທີ່ຖືກຈັດສັນໄວ້ໂດຍເສພາະ ມີການແຍກແລະຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງຊັບພະຢາກອນຕ່າງ ໆ ເຊັ່ນ Ram , Cpu ຊຶ່ງຕ່າງຈາກ Mail Server ທົ່ວໄປ ທີ່ໃຊ້ Hardware ທັງຫມົດໃນ Computer ແນ່ນອນວ່າຫາກ Hardware ຕົວໃດຕົວນຶງເກີດເສຍຂຶ້ນ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດເປີດໃຊ້ວຽກເຄື່ອງ Computer ໄດ້ ແຕ່ໃນລະບົບການເຮັດວຽກຂອງ Cloud ຫາກມີການເສຍຫາຍຂອງອຸປະກອນ Computer ເກີດເສຍຫາຍຂຶ້ນກໍຈະມີຊັບພະຢາກອນທົດແທນຂຶ້ນມານທັນທີໂດຍອັດໂນມັດ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຫມັ້ນໃຈໄດ້ວ່າ ຈະບໍ່ມີການລຸກຂອງລະບົບ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຖີຍນຫລາຍກວ່າ Mail Hosting ທົ່ວໄປຫລາຍເທົ່າຕົວ

ຂໍ້ມູນອ້າງອິງຈາກ
[1] Stability of Email Hosting - TL Lab, Technology Land Co.,Ltd. Bangkok

No comments:

Post a Comment