Wednesday, January 11, 2017

Email Hosting ມັນ​ຄືຫຍັງ

Email Hosting ມັນ​ຄືຫຍັງ 

Email Hosting ແມ່ນ Server ເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນອີເມວທັງຫມົດ ຄຽງຄູ່ກັບການເຮັດຫນ້າທີ່ໃນການແມ່ນຜູ້ຮັບແລະ ຜູ້ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ (User) ສາມາດດຶງຂໍ້ມູນໄປໃຊ້ຜ່ານລະບົບ Internet ໄປ​ຫາອຸປະກອນອື່ນໆ ເຊັ່ນ ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ, Smart Phone, Tablet ໄດ້ສະ​ເຫມີຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ງານ  ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງ Email Hostingບົດຄວາມໂດຍ

Technologyland.Co.,Ltd.

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິລະບົບອີເມວມາດຕະຖານລະດັບໂລກ

No comments:

Post a Comment